Масштаб дегеніміз не казакша

 

 

 

 

Атаулы масштабты санды масштаба алай айналдырамыз?5. (оушылар з бетнше трек - сызбалар арылы тсндред). masshtab-56892ca114b41.docx. Алынан масштаб бойынша жер бетн жазытыта шартты белглер арылы математикалы тслмен бейнелеу. Мысалы : 1:10 000 десек, бл жер бетндег ашыты 10 000 есе кшрейтлп алынды деген сз. План деген не? II Топты жмыс. Ал егер де б?лмндег санны? м?лшер аз бол?ан сайын, масштаб рлене беред. Атаулы масштабты санды масштаба алай айналдырамыз?5. Сызыты масштаб Сызыты масштаб кбнеКарта дегенмз жер бетн едур территориясыны Жерд исытыын еске ала отырып картографиялы проекцияда салынан. Картада ондай ммкндк жо. 16.Масштаб дегенмз не?20.Жерд наты лгс. Блшек санымен крсетлген масштаб санды масштаб деп аталады. Жоспар мен картадаы зындыты лшеуде олданылатын сызыты Масштаб затты зындыын крсететн, те блктерге блнген, жазуы бар тзу сызытан ралады. Образовательный портал Мегамозг. Жер бетн белгл масштаб бойынша жазытыта шартты белглермен кескнделу. санды жне графиктк деп блнед. Сызбаларды орындаанда мынадай масштабтарды брн тадап алуа болады Сабаты тйнд масаттары жне оыту талабына ол жеткзу тртб: Оушылар масштабты маызы,трлер жайлы млметтерд оып-йрену. Солтстк азастан облысы М Жмабаев ауданы араоа селосы.

Масштаб санды, сызыты жне клдене болып брнеше трге блнед. Студенттерге млшерне жне орындалатын пшмне байланысты сызылатын сызбаны лкейтп немесе кшрейтп сызу жолдары жне сызбада берлген нрсен сызбасына арап жасау керектг туралы тснк беру. Масштаб санды, сызыты жне клдене болып брнеше трге блнед. Масштаб дегенмз не? Жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсргенде кшрейтлгенн крсететн шама.Картаны масштабына анытама берз жне масштаб трлернеallrefrs.ru/4-15725.htmlМасштаб дегенмз пландаы, картадаы сызыты (кесндн) зне сйкес жер бетндег зындыгыны горизонталь проекциясына атынасы. 3.Дамытушылы: Балаларды зндк ойлана блуне, сабаа деген ызыушылытарын арттыруа, здернше здене блулерне, т.б. 11.

Жерглкт жерд бадарлау айтамыз.Таспамен, лшеуш ашамен, адаммен, кз млшермен. Жер бет мен оны шаын айматары ааз бетне белгл бр масштаб аркылы кшрейтлп кескнделед. санды жне графиктк деп блнед. Масштабты неше тр бар? 3. Колумб ндстан деп Сипангу деген таажайып арал деген, сол арала 1492 жылы тамызда канар аралдары арылы жола шыады.Санды масштаб дегенмз белгл бр картаны анша есе кшрейтлгенн санмен крсетед. 10.Ккжиек дегенмз Жер бетн кзге крнетн блг. 1.Жол деген маынаны беретн арап сз. Пландаы шартты белглер бойынша кптеген заттарды наты млшерн анытауа болады. лшеуд андай трлерн блес? 6. 1. Таырыб: Масштаб.Мндеттер: масштаб жннде блмдерн кеейту жне тжрибелк баыт беру ралдар : компьютер, проектор, кестелер, Солтстк азастан Таспамен, лшеуш ашамен, адаммен, кз млшермен 16.Масштаб дегенмз не? Жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсргенде кшрейтлгенн крсететн шама. 16.Масштаб дегенмз не? Суреттер мен слбаны салыстыра отырып, «слба» тснгн алыптастыру Геодезия - жерд пшн мен млшерн анытайтын, оны бетн жоспармен /планмен/ картаа тсрп, жер рылымыны инженерлк жмыстарын жобалайтын, сонымен атар оларды р трл лшеу тслдерн зерт Блмдлк: Оушылара карталарды мазмнына жне масштабына арай талдау жне ажырата блуге йрету Читать тему: Картамен тапсырмаларды орындау на сайте Лекция.Орг Масштаб жне оны трлер Алматы облысы,йыр ауданы,Долайты орта мектеб, география пн малм Розахунова Гульмирям.Масштаб жне оны трлер. Жалпы ол не? айдан пайда болды? жне т.б. Масштаб длдг дегенмз не? Жерглкт ауданны ккжиектк баыттаы проекциялы сызытарын картада кескндеуд кшрейтлу дрежес масштаб д.а. 2. ашытыты ааз бетне белглеу. онтстк абырасыны астында санды (санды масштаб) жне графикалы (сызыты масштаб) трде крсетлед.Референц-эллипсоид дегенмз наты бр елде геодезиялы лшеулерд деу шн олданылатын, жер Масштаб дегенмз не? Жердег ашытыты алай лшейд? 2-адам «Тсну» (топты жмыс ) Неге?Масштаб дегенмз пландаы, картадаы сызыты (кесндн) зне сйкес жер бетндег зындыгыны горизонталь проекциясына атынасы. Жер бетн шаын блгн жазытыта ааз бетне белгл бр масштаба кшрейтлп, шартты Масштабтар мен оларды длдг. 21.Географиялы карта дегенмз. Статистика оамдаы былыстарды, процестерд санды жне сапалы жаынан тыыз байланыстыра отырып ай жерде жне ай уаытта боланын зерттейтн оамды ылымны бр саласы Длрек айтанда, масштаб дегенмз нрсен сызбадаы зындыыны оны натурал зындыына атынасы (блшек сан). МасштабМасаты: Блмдлк: Оушылара масштаб, оны трлер, ашытыты л Масштаб дегенмз не? Жердег ашытыты алай лшейд? 2-адам «Тсну» (топты жмыс ) Неге? Нелктен? топ. 1 A Географиялы карта дегенмз не? А. А) Жер бетнз белгл масштаб бойынша жазытыта шартты белглермен кескнделу. Жаа таырыпты тсндру. 5. М?селен, 1:10 000 масштабы 1:50 000 масштаб?а ?ара?анда р. Математика 6 сынып. Глобус. йрету.. 1. Масштаб туралы тснк, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать, бесплатно, тегн, азаша рефераттар, topreferat, тегн рефераттар, рефераттар аза тлнде ызылорда облысы армашы ауданы 26 Ш.Улиханов атындаы орта мектебн география пнн малм Наурызбаева Амарта Масштаб жне оны трлерызылорда облысы армашы ауданы 26 Ш.У 2013-11-19, 8:06 AM. Масштаб дегенмз не? 6. Масштаб дегенмз пландаы, картадаы сызыты (кесндн) зне сйкес жер бетндег зындыыны горизонталь проекциясына атынасы. 21.Географиялы карта дегенмз.азаша Тапатар жинаы / Казакша такпактар жинары Алматы обл.Ебекшаза ауданы,Д.А.онаев атындаы орта мектеб География пнн малм Сейдуллаев Жмабай ожанапеслы. Масштаб , картадаы араашыты жер бетндег араашыты неше есе кем екенн крсетед. Масштаб дегенмз жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсрген кезде неше есе кшрейтлгендгн крсететн санды блшек. Анытама Картадаы кеснд зындыыны оан сйкес жер бетндег ашытыа атынасын масштаб деп аталады. 10 000 есе кшрейтлп алынады деген с?з.

Размер файлов Масштаб дегенмз не? Жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсргенде кшрейтлгенн крсететн шама.Масштаб дегенмз пландаы, картадаы сызыты (кесндн) зне сйкес жер бетндег зындыгыны горизонталь проекциясына атынасы. Масштаб дегенмз не? 6. Масштаб жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсргенде анша рет кшрейтлгендгн крсететн Интернет деген не? Бгнг жазбада соншама р, лкен интернет (аламтор) жайлы гме соамыз. Масштаб дегенмз не? Глобус. Масштабты алымы рашанда 1 ге те, блм кшрейту млшерне сйкес келед. 5. 17.Жерглкт жерд планы Жер бетн ааза кшрейтлп тсрлген нсасы Масштаб рбр план мен карта бетн рамкасынын. Масштаб дегенмз не?Географиялы карта дегенмз. Нерлым блшект блмндег сан кбейген сайын, сорлым масштаб са деп есептелнед. Жердег ашытыты алай лшейд?Масштаб (немс сз «лшеуш тая» деген маынаны беред. Сзжмба «Масштаб». 1. Масштаб немст андай сзнен шыан? 7. Масштаб дегенмз (немсше мас-лшеу штаб-таяк)- жер бетндег лшенген ашытыты ааза тсргенде анша рет кшрейтлгендгн крсететн блшек санды айтады. Бл жадайда санды Масштаб брден лкен санмен рнектелед. Не??рлым б?лшект? б?лмндег сан к?бейген сайын, со??рлым масштаб ?са? деп есептелед. лшеуд андай трлерн блес? 6. С) Таспамен, лшеуш ашамен, адаммен, кз млшермен 10.Масштаб дегенмз не? А) Жер бетнде лшенген ашытыты ааза тсргенде кшрейтлгенн крсететн шама. Масштаб длдг дегенмз не? Жерглкт ауданны ккжиектк баыттаы проекциялы сызытарын картада кескндеуд кшрейтлу дрежес масштаб д.а. Масштаб дегенмз не? 2. Масштабты неше тр бар? 3. Сабаты таырыбы: Карталарды мазмнына жне масштабына арай ж FOREX дегенмз не? Бл электронды сауда-сатты жйеснде валюталармен ммлен жер шарыны баса жернде орналасанына арамастан, арнайы клеттг бар кез келген банк арылы ткелей атаруа болатын нары. (оушылар з бетнше трек-сызбалр арылы тсндред). Картография. Жердег ашытыты алай лшейд? 2-адам «Тсну» (топты жмыс ) Неге? Нелктен? Себеб?Масштаб (немс сз «лшеуш тая» деген маынаны беред. Жерд пшн жне жер бет бейнесн проекциясы Желтосан, атар, апан. Масштаб дегенмз не? 2. Жер бетнде ашытыты лшеу. План деген не? II Топты жмыс. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Масштаб дегенмз пландаы, картадаы сызыты (кесндн) зне сйкес жер бетндег зындыгыны горизонталь проекциясына атынасы. кптеген малматтарды блет боламыз. Масштаб немст андай сзнен шыан? 7. Масштаб мынадай трлерге блнед: Санды масштаб - 1:200000 Атаулы масштаб - 1 см-2 км 3.

Недавно написанные: